De kerk

Het woord kerk kan voor Christenen meer dan een ding betekenen. Het kan het samenkomen van mensen zijn. Of de groep mensen die bij elkaar horen. Bij de Rooms Katholieken heet dat parochie, bij de protestanten gemeente. Het kan ook het gebouw zijn waar mensen samenkomen om te bidden. Over dat laatste gaat dit stukje.

Een kerk kan veel vormen hebben. Van een heel groot gebouw met torens en prachtige versieringen, tot een simpel stenen huisje met een kruis erop. De kleinste kerk ter wereld is zo klein dat er maar 15 mensen in passen!
Veel Rooms Katholieke kerken zijn heel groot, hun toren reikt ver naar de hemel, in de richting van God. In die toren hangen vaak verschillende klokken die elk uur slaan, maar ook de mensen waarschuwen dat de dienst begint. Vroeger werden de klokken ook geluid als er gevaar was, als het ging stormen. De vorm van de kerk is die van een kruis.
De St. Bavo in Haarlem

In de kerk kun je bijna altijd een paar vaste dingen vinden. Zo staat er een altaar, een tafel waar de pastor vertelt of de eucharistie uitvoert. Ook is er een preekstoel, een soort balkon, waar uit de Bijbel wordt voorgelezen of de mensen wordt verteld over het geloof (ook wel preken). In een kluisje achter het altaar staan de wijn en hosties. Dat noem je het tabernakel. Aan de muur hangen twaalf schilderijen waarop het laatste deel van Jezus' leven staat afgebeeld en vaak zijn de ramen heel mooi versierd.
De protestanten zijn juist tegen heel mooi versierde kerken, omdat zij het geloof belangrijker vinden dan de rijkdom van de kerk. Een protestantse kerk is daarom soberder. Maar ook daar vind je een altaar en bijvoorbeeld een doopvont.
Dat een kerk een plaats is om te bidden, waar je je geloof aan God kunt laten zien, kun je zien in het leger. Daar wordt soms een simpele tent opgezet, en een kruis op gemaakt. Dat is dan de kerk.